Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

privacy.jpg

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κερατσίνι, Αττικής (Λεωφόρος Δημοκρατίας, αρ. 37 – 39), δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Εταιρία μας για την προστασία εν γένει της ιδιωτικότητας των πελατών μας, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρέχετε εσείς ή ο ασφαλιστικός σας φορέας, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες υγείας από την Εταιρία μας.

Η παρούσα πολιτική ισχύει επίσης και για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε, ενδεικτικά αναφέρονται: νυν και πρώην εργαζόμενοι στην Εταιρία, εξωτερικοί συνεργάτες και Μέτοχοι.

Το απόρρητο σας είναι σημαντικό για εμάς και έτσι, για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής Δήλωσης Συναίνεσης – Συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνετε από την Εταιρία μας.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

 Η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ενημερώνει με την παρούσα πολιτική τους πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους και χρήστες της ιστοσελίδας της, ότι για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους θα προβεί στη συλλογή, καταχώρηση και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται κατωτέρω, και τα οποία παρέχονται από τους πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους και χρήστες της ιστοσελίδας της στα πλαίσια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης.

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική αναγνώριση / ταυτοποίηση κάθε φυσικού προσώπου.

Στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνονται:

 • Όνομα,
 • Επώνυμο,
 • Όνομα πατρός,
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • ΑΜΚΑ,
 • Διεύθυνση κατοικίας,
 • Σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
 • Ασφαλιστικός φορέας,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Πιθανόν να συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας, ή όταν κάνουν εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία).
 • Στοιχεία on-line δραστηριότητας (Πιθανόν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εταιρίας μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας).
 • Στοιχεία και πληροφορίες υγείας από τους πελάτες μας. Συλλέγουμε εκτός των προσωπικών σας δεδομένων και τα δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες εκ μέρους της Εταιρίας ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρηθούν για δέκα (10) έτη στο προσωπικό φάκελο κάθε πελάτη, καθώς αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στον προσωπικό φάκελο κάθε πελάτη καταγράφονται όλες οι ιατρικές ή διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποίησε ο πελάτης σε κάθε επίσκεψή του στην Εταιρία στην πάροδο του χρόνου.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά υπηρεσία, ήτοι:

 • Για τη διαχείριση δεδομένων και στοιχείων σας στα πλαίσια εκτέλεσης των παρεχόμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών υγείας, καθώς και των ιατρικών και διαγνωστικών δεδομένων που προκύπτουν από αυτές. Τα δεδομένα αυτά δύναται να διαβιβάζονται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΟΠΥΥ), εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, καθώς και σε ιατρούς που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην Εταιρία, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πελάτες μας.
 • Για την υποστήριξη και πληροφόρηση σας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Εταιρίας μας, για απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
 • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και, για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
 • Όπου είναι απαραίτητο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, πέρα από την πραγματική εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους, σε περιπτώσεις όπως:
 • Τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση σε περίπτωση διαφορών,
 • Πρόληψη εγκλημάτων,
 • Βιντεοεπιτήρηση για τη διασφάλιση των παραβατών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση ληστείας ή απάτης στο σημείο συναλλαγής με την Εταιρία μας,

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου (γονέα ή κηδεμόνα).

 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΤΕ;

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ειδικότερα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ), αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Πελάτη – Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε εσάς, είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών υγείας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1 – 3, Αθήνα 115 23, στο τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr).

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Όταν καλείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς μας, όταν μας στέλνεται email ή συμπληρώνεται αίτηση για πληροφόρηση ή κλείνεται on-line ραντεβού.
 • Όταν προσέρχεστε στην Εταιρία για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Όταν επισκέπτεσθε στην ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με sms ενημερωτικό υλικό με θέματα marketing ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά το νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών.

Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας διατηρούμε το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων (απλά και ευαίσθητα) για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287/28-11-2005), άρθρο 14, παράγραφος 4, η «Υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α). στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β). σε κάθε άλλη περίπτωση, για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή».

Όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση (π.χ. ασφαλιστικής, εργατικής ή φορολογικής νομοθεσίας) διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την υποχρέωση αυτή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει ανανέωση της σχετικής συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά, εκτός εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης αυτών για συγκεκριμένους σκοπούς.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΣ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κατά κανόνα η εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη νομοθεσία / κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» (π.χ. ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες) και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μια υπηρεσία μας ή / και να εκπληρώσουμε αιτήματα πελατών μας σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η πρόσβαση δε στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα / συνεργάτες μας, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας.

ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση στην εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρησή τους.

Παρόλα αυτά η Εταιρία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με τη λειτουργία του διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία είτε με αποστολή email στη διεύθυνση info@prolipsi-ygeia.gr ή τηλεφωνικός στον αριθμό 210 4082645 – 6 – 7.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, στην ικανοποίηση του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με την εταιρία μας, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή / και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Η Εταιρία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωσή της ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας (www.prolipsi-ygeia.gr).

Designed by Ανάπτυξη Πληροφορικής Copyright © 2018 All rights Reserved.